Quản lý tên miền và quyền lợi của khách hàng

1. Thế nào là quản lý tên miền?